۰۸ شهریور ۱۳۹۴ بدون نظر 613 بازدید

در PHP دو روش اصلی برای چاپ و نمایش در خروجی وجود دارد: echo و print

در زیر نمایش رشته ها و نمایش متغیرها با هر دو دستور در php را با مثال توضیح خواهیم داد :

دستور echo در PHP

نمایش رشته ها

در ابتدا چگونگی نمایش رشته ها توسط دستور echo را نشان میدهیم :


<?php
echo "<h2>PHP is easy!</h2>";
echo "Hello onliner!<br>";
echo "I'm about to learn PHP!<br>";
echo "This", " string", " was", " made", " with multiple parameters.";
?>

خروجی کد بالا:

PHP is easy! Hello onliner!
I’m about to learn PHP!
This string was made with multiple parameters

توجه داشته باشید که رشته چاپ شده می تواند شامل تگ های HTML هم باشد.

نمایش متغیرها

برای آشنایی با نحوه ی چاپ رشته ها و متغیر ها با دستور echo مثال زیر را مشاهده کنید :


<?php
$txt1="Learn PHP";
$txt2="Onliner.ir";
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");

echo $txt1;
echo "<br>";
echo "Study PHP at $txt2";
echo "My car is a {$cars[0]}";
?>

خروجی کد بالا:
Learn PHP
Study PHP at Onliner.ir
My car is a Volvo

توجه: اگر متغیری درون علامت ” قرار بگیرد مقدار متغیر به جای آن قرار می گیرد اما اگر درون علامت ‘ قرار بگیرد مقدار متغیر جایگزین نمی شود.

دستور print در PHP

نمایش رشته ها

برای مشاهده نحوه نمایش رشته های مختلف با استفاده از دستور print در php به مثال زیر توجه کنید:


<?php
print "<h2>PHP is easy!</h2>";
print "Hello onliner!<br>";
print "I'm about to learn PHP!";
?>

خروجی کد بالا:

PHP is easy! Hello onliner!
I’m about to learn PHP

نمایش متغیرها

در مثال زیر، نحوه ی چاپ رشته ها و متغیر ها با دستور print نشان داده شده است:


<?php
$txt1="Learn PHP";
$txt2="Onliner.ir";
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");

print $txt1;
print "<br>";
print "Study PHP at $txt2";
print "My car is a {$cars[0]}";
?>

خروجی کد بالا:
Learn PHP
Study PHP at Onliner.ir
My car is a Volvo

تفاوت های echo و print:

دستور echo، یک یا بیشتر از یک آرگومان را می گیرد و مقداری را برنمی گرداند. برای اتصال دو رشته در این دستور، هم می توان از “.” و هم از “,” استفاده کرد.
دستور print تنها یک آرگومان را می گیرد و همیشه مقدار ۱ را برمی گرداند. برای اتصال دو رشته در این دستور، فقط می توان از “.” استفاده کرد.

شباهت های echo و print:

هر دو دستور تابع نیستند و همچنین جزئی از ساختار زبانی هستند و می توان از آنها با یا بدون پرانتز استفاده نمود.

نکته:  سرعت دستور echo، بیشتر از دستور print است.

نظرات کاربران (۰)