۲۳ شهریور ۱۳۹۴ بدون نظر 1156 بازدید

در این آموزش php، نحوه ی اعتبارسنجی فیلدهای “نام”، “ایمیل” و “وب سایت” نشان داده خواهد شد.

اعتبارسنجی فیلد “نام” در PHP

کد زیر، یک روش ساده برای چک کردن اینکه آیا فیلد “نام” معتبر است یا نه را نشان می دهد. (فیلد نام فقط شامل حروف و خط فاصله است)
اگر فیلد “نام” معتبر نباشد، در متغیر nameErr$ یک متن مناسب، تنظیم می شود:


$name = test_input($_POST["name"]);
if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name))
{
$nameErr = "فیلد نام  فقط شامل حروف و خط فاصله است";
}

تابع ()preg_match

با استفاده از تابع ()preg_match در php، می توانید یک الگوی خاص را در یک رشته جستجو کنید. اگر الگوی مورد نظر در رشته وجود داشت مقدار true و اگر وجود نداشت مقدار false را برمی گرداند.

اعتبارسنجی فیلد “ایمیل” در PHP

روش اول: استفاده از تابع ()preg_match

کد زیر، یک روش ساده برای چک کردن اینکه آیا فیلد “ایمیل” معتبر است یا نه را نشان می دهد. (باید شامل فرمت صحیح ایمیل باشد، همراه با علامت @ و .)

اگر فیلد “ایمیل” معتبر نباشد، در متغیر emailErr$ یک متن مناسب، تنظیم می شود:


$email = test_input($_POST["email"]);
if (!preg_match("/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/",$email))
{
$emailErr = "فرمت فیلد ایمیل صحیح نیست";
}

روش دوم: استفاده از تابع ()filter_var

یکی دیگر از روش های چک کردن اعتبار ایمیل در php، استفاده از تابع ()filter_var در PHP است.


$email = test_input($_POST["email"]);
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
$emailErr ="فرمت فیلد ایمیل صحیح نیست";
}

اعتبارسنجی فیلد “وب سایت” در PHP

یک روش ساده برای چک کردن اینکه آیا فیلد “وب سایت” معتبر است یا نه، کد زیر میباشد.

باید شامل فرمت صحیح URL باشد، همچنین عبارت منظم زیر اجازه می دهد که در URL علامت dash “-” نیز استفاده شود.

اگر فیلد “وب سایت” معتبر نباشد، در متغیر websiteErr$ یک متن مناسب، تنظیم می شود:


$website = test_input($_POST["website"]);
if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website))
{
$websiteErr = "فرمت فیلد وب سایت صحیح نیست";
}

اعتبارسنجی فیلدهای “نام”، “ایمیل” و “وب سایت” در PHP

تا اینجا، اسکریپتی که ایجاد کردیم شبیه کد زیر شده است:


<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
.error {color: #FF0000;}
span{min-width: 200px;float: right;}
</style>
</head>
<body>

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
{
if (empty($_POST["name"]))
{$nameErr = "Name is required";}
else
{
$name = test_input($_POST["name"]);
// check if name only contains letters and whitespace
if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name))
{
$nameErr = "Only letters and white space allowed";
}
}

if (empty($_POST["email"]))
{$emailErr = "Email is required";}
else
{
$email = test_input($_POST["email"]);
// check if e-mail address syntax is valid
if (!preg_match("/([\w\-]+\@[\w\-]+\.[\w\-]+)/",$email))
{
$emailErr = "Invalid email format";
}
}

if (empty($_POST["website"]))
{$website = "";}
else
{
$website = test_input($_POST["website"]);
// check if URL address syntax is valid (this regular expression also allows dashes in the URL)
if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website))
{
$websiteErr = "Invalid URL";
}
}

if (empty($_POST["comment"]))
{$comment = "";}
else
{$comment = test_input($_POST["comment"]);}

if (empty($_POST["gender"]) || $_GET["gender"]=="undefined")
{$genderErr = "Gender is required";}
else
{$gender = test_input($_POST["gender"]);}
}

function test_input($data)
{
$data = trim($data);
$data = stripslashes($data);
$data = htmlspecialchars($data);
return $data;
}
?>
<h2>مثال اعتبارسنجی فرم ها در PHP</h2>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
<div>
<span>نام:</span><input type="text" name="name">
<span class="error">*</span>
</div>
<div>
<span>ایمیل:</span><input type="text" name="email">
<span class="error">*</span>
</div>
<div>
<span>وب سایت:</span><input type="text" name="website">
<span class="error"></span>
</div>
<div>
<span>توضیحات:</span><textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
<span class="error">*</span>
</div>
<div>
<span>جنسیت:</span>
<input type="radio" name="gender" value="female">زن
<input type="radio" name="gender" value="male">مرد
</div>
</div><input type="submit" name="submit" value="ارسال اطلاعات"></div>
</form>

<?php
if ($nameErr!="" || $emailErr!="" || $genderErr!="" || $websiteErr!="")
echo "<span style='color:red' >
$nameErr <br /> $emailErr <br /> $genderErr <br /> $websiteErr
</span>";
else
{
echo "<br /><h2>خروجی کدتان</h2>";
echo "نام :$name";
echo "<br />";
echo "ایمیل: $email";
echo "<br />";
echo "وب سایت: $website";
echo "<br />";
echo "توضیحات: $comment";
echo "<br />";
echo "جنسیت: $gender";
?>
}
</body>
</html>

نظرات کاربران (۰)