گروه آموزش طراحی سایت ۰۲ خرداد ۱۳۹۲ بدون نظر 739 بازدید

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به معرفی انواع فرمتهای رایج در وب پرداختیم.

در این مقاله قصد معرفی رنگ ها در html   را داریم.

برای تعیین رنگ ها در html میتوان از ۳ روش استفاده کرد.

نام رنگ :

میتوانید برای تعیین رنگ یک عامل مستقیما از نام آنها استفاده کنید. در استاندارد W3C HTML4.0 چون فقط ۱۶ رنگ تعیین شده است شما فقط میتوانید تعداد ۱۶ رنگ را با استفاده از نام آنها فراخوانی کنید. اگر به تعداد بیشتری از رنگ ها نیاز دارید بهتر است از روش های دیگر برای تعیین رنگ استفاده کنید. تعدادی از این رنگ ها به همراه نام و کد مبنای ۱۶ آنها در زیر آمده است.

رنگمبنای ۱۶نام رنگ
#F0F8FFAliceBlue
#FAEBD7AntiqueWhite
#۷FFFD4Aquamarine
#۰۰۰۰۰۰Black
#۰۰۰۰FFBlue
#۸A2BE2BlueViolet
#A52A2ABrown

مبنای ۱۶ :

رنگ ها را میتوان با استفاده از کدهای مبنای ۱۶ آنها نیز تعیین کرد. تعداد این رنگ ها به ۲۵۶ کد میرسد که به عنوان رنگ های ایمن شناخته میشوند. این نام را به این دلیل بر این کد ها نهاده اند چون در تمامی مرورگر ها بصورت مطمئن نمایش داده میشود. جدول زیر حاوی تمامی ۲۵۶ کد مبنای ۱۶ رنگ ها میباشد.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰CC۰۰۰۰FF
۰۰۳۳۰۰۰۰۳۳۳۳۰۰۳۳۶۶۰۰۳۳۹۹۰۰۳۳CC۰۰۳۳FF
۰۰۶۶۰۰۰۰۶۶۳۳۰۰۶۶۶۶۰۰۶۶۹۹۰۰۶۶CC۰۰۶۶FF
۰۰۹۹۰۰۰۰۹۹۳۳۰۰۹۹۶۶۰۰۹۹۹۹۰۰۹۹CC۰۰۹۹FF
۰۰CC00۰۰CC33۰۰CC66۰۰CC99۰۰CCCC۰۰CCFF
۰۰FF00۰۰FF33۰۰FF66۰۰FF99۰۰FFCC۰۰FFFF
۳۳۰۰۰۰۳۳۰۰۳۳۳۳۰۰۶۶۳۳۰۰۹۹۳۳۰۰CC۳۳۰۰FF
۳۳۳۳۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۶۶۳۳۳۳۹۹۳۳۳۳CC۳۳۳۳FF
۳۳۶۶۰۰۳۳۶۶۳۳۳۳۶۶۶۶۳۳۶۶۹۹۳۳۶۶CC۳۳۶۶FF
۳۳۹۹۰۰۳۳۹۹۳۳۳۳۹۹۶۶۳۳۹۹۹۹۳۳۹۹CC۳۳۹۹FF
۳۳CC00۳۳CC33۳۳CC66۳۳CC99۳۳CCCC۳۳CCFF
۳۳FF00۳۳FF33۳۳FF66۳۳FF99۳۳FFCC۳۳FFFF
۶۶۰۰۰۰۶۶۰۰۳۳۶۶۰۰۶۶۶۶۰۰۹۹۶۶۰۰CC۶۶۰۰FF
۶۶۳۳۰۰۶۶۳۳۳۳۶۶۳۳۶۶۶۶۳۳۹۹۶۶۳۳CC۶۶۳۳FF
۶۶۶۶۰۰۶۶۶۶۳۳۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۹۹۶۶۶۶CC۶۶۶۶FF
۶۶۹۹۰۰۶۶۹۹۳۳۶۶۹۹۶۶۶۶۹۹۹۹۶۶۹۹CC۶۶۹۹FF
۶۶CC00۶۶CC33۶۶CC66۶۶CC99۶۶CCCC۶۶CCFF
۶۶FF00۶۶FF33۶۶FF66۶۶FF99۶۶FFCC۶۶FFFF
۹۹۰۰۰۰۹۹۰۰۳۳۹۹۰۰۶۶۹۹۰۰۹۹۹۹۰۰CC۹۹۰۰FF
۹۹۳۳۰۰۹۹۳۳۳۳۹۹۳۳۶۶۹۹۳۳۹۹۹۹۳۳CC۹۹۳۳FF
۹۹۶۶۰۰۹۹۶۶۳۳۹۹۶۶۶۶۹۹۶۶۹۹۹۹۶۶CC۹۹۶۶FF
۹۹۹۹۰۰۹۹۹۹۳۳۹۹۹۹۶۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹CC۹۹۹۹FF
۹۹CC00۹۹CC33۹۹CC66۹۹CC99۹۹CCCC۹۹CCFF
۹۹FF00۹۹FF33۹۹FF66۹۹FF99۹۹FFCC۹۹FFFF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
CC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FF
CC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FF
CC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FF
FF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FF
FF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FF
FFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFF
FFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF

دقت داشته باشید که برای رنگ دهی به یک عامل با استفاده از کدهای مبنای ۱۶ حتما قبل از کد علامت # را قرار دهید. مثال زیر با استفاده از همین متد به تگ body رنگی را انتصاب میدهد.


<body bgcolor="#333300">

</body>

rgb :

کلمه RGB از حروف اول ۳ کلمه red , green , blue تشکیل میشود.در این متد رنگ مورد نظر از ترکیب همین ۳ رنگ قرمز، سبز و آبی ایجاد خواهد شد. برای تعیین رنگ به این روش باید از تابعی به نام RGB(red , green , blue) استفاده کنید. این تابع ۳ پارامتر که عددی بین ۰ تا ۲۵۵ میباشند را دریافت میکند .این ۳ پارامتر شدت ۳ رنگ قرمز ، سبز ، آبی را مشخص میکند.

مثال زیر نمونه ای از تعیین رنگ با متد RGB میباشد.


<body bgcolor=rgb(255,0,255)>

</body>

در آموزش بعد به کدنویسی بصورت tablebase و معایب آن میپردازیم.
با آنلاینر همراه شوید …

دیدگاه ها بسته شده اند.