گروه آموزش طراحی سایت ۰۲ خرداد ۱۳۹۲ بدون نظر 617 بازدید

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به معرفی انواع فرمتهای رایج در وب پرداختیم.

در این مقاله قصد معرفی رنگ ها در html   را داریم.

برای تعیین رنگ ها در html میتوان از ۳ روش استفاده کرد.

نام رنگ :

میتوانید برای تعیین رنگ یک عامل مستقیما از نام آنها استفاده کنید. در استاندارد W3C HTML4.0 چون فقط ۱۶ رنگ تعیین شده است شما فقط میتوانید تعداد ۱۶ رنگ را با استفاده از نام آنها فراخوانی کنید. اگر به تعداد بیشتری از رنگ ها نیاز دارید بهتر است از روش های دیگر برای تعیین رنگ استفاده کنید. تعدادی از این رنگ ها به همراه نام و کد مبنای ۱۶ آنها در زیر آمده است.

رنگ مبنای ۱۶ نام رنگ
#F0F8FF AliceBlue
#FAEBD7 AntiqueWhite
#۷FFFD4 Aquamarine
#۰۰۰۰۰۰ Black
#۰۰۰۰FF Blue
#۸A2BE2 BlueViolet
#A52A2A Brown

مبنای ۱۶ :

رنگ ها را میتوان با استفاده از کدهای مبنای ۱۶ آنها نیز تعیین کرد. تعداد این رنگ ها به ۲۵۶ کد میرسد که به عنوان رنگ های ایمن شناخته میشوند. این نام را به این دلیل بر این کد ها نهاده اند چون در تمامی مرورگر ها بصورت مطمئن نمایش داده میشود. جدول زیر حاوی تمامی ۲۵۶ کد مبنای ۱۶ رنگ ها میباشد.

۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۳۳ ۰۰۰۰۶۶ ۰۰۰۰۹۹ ۰۰۰۰CC ۰۰۰۰FF
۰۰۳۳۰۰ ۰۰۳۳۳۳ ۰۰۳۳۶۶ ۰۰۳۳۹۹ ۰۰۳۳CC ۰۰۳۳FF
۰۰۶۶۰۰ ۰۰۶۶۳۳ ۰۰۶۶۶۶ ۰۰۶۶۹۹ ۰۰۶۶CC ۰۰۶۶FF
۰۰۹۹۰۰ ۰۰۹۹۳۳ ۰۰۹۹۶۶ ۰۰۹۹۹۹ ۰۰۹۹CC ۰۰۹۹FF
۰۰CC00 ۰۰CC33 ۰۰CC66 ۰۰CC99 ۰۰CCCC ۰۰CCFF
۰۰FF00 ۰۰FF33 ۰۰FF66 ۰۰FF99 ۰۰FFCC ۰۰FFFF
۳۳۰۰۰۰ ۳۳۰۰۳۳ ۳۳۰۰۶۶ ۳۳۰۰۹۹ ۳۳۰۰CC ۳۳۰۰FF
۳۳۳۳۰۰ ۳۳۳۳۳۳ ۳۳۳۳۶۶ ۳۳۳۳۹۹ ۳۳۳۳CC ۳۳۳۳FF
۳۳۶۶۰۰ ۳۳۶۶۳۳ ۳۳۶۶۶۶ ۳۳۶۶۹۹ ۳۳۶۶CC ۳۳۶۶FF
۳۳۹۹۰۰ ۳۳۹۹۳۳ ۳۳۹۹۶۶ ۳۳۹۹۹۹ ۳۳۹۹CC ۳۳۹۹FF
۳۳CC00 ۳۳CC33 ۳۳CC66 ۳۳CC99 ۳۳CCCC ۳۳CCFF
۳۳FF00 ۳۳FF33 ۳۳FF66 ۳۳FF99 ۳۳FFCC ۳۳FFFF
۶۶۰۰۰۰ ۶۶۰۰۳۳ ۶۶۰۰۶۶ ۶۶۰۰۹۹ ۶۶۰۰CC ۶۶۰۰FF
۶۶۳۳۰۰ ۶۶۳۳۳۳ ۶۶۳۳۶۶ ۶۶۳۳۹۹ ۶۶۳۳CC ۶۶۳۳FF
۶۶۶۶۰۰ ۶۶۶۶۳۳ ۶۶۶۶۶۶ ۶۶۶۶۹۹ ۶۶۶۶CC ۶۶۶۶FF
۶۶۹۹۰۰ ۶۶۹۹۳۳ ۶۶۹۹۶۶ ۶۶۹۹۹۹ ۶۶۹۹CC ۶۶۹۹FF
۶۶CC00 ۶۶CC33 ۶۶CC66 ۶۶CC99 ۶۶CCCC ۶۶CCFF
۶۶FF00 ۶۶FF33 ۶۶FF66 ۶۶FF99 ۶۶FFCC ۶۶FFFF
۹۹۰۰۰۰ ۹۹۰۰۳۳ ۹۹۰۰۶۶ ۹۹۰۰۹۹ ۹۹۰۰CC ۹۹۰۰FF
۹۹۳۳۰۰ ۹۹۳۳۳۳ ۹۹۳۳۶۶ ۹۹۳۳۹۹ ۹۹۳۳CC ۹۹۳۳FF
۹۹۶۶۰۰ ۹۹۶۶۳۳ ۹۹۶۶۶۶ ۹۹۶۶۹۹ ۹۹۶۶CC ۹۹۶۶FF
۹۹۹۹۰۰ ۹۹۹۹۳۳ ۹۹۹۹۶۶ ۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹CC ۹۹۹۹FF
۹۹CC00 ۹۹CC33 ۹۹CC66 ۹۹CC99 ۹۹CCCC ۹۹CCFF
۹۹FF00 ۹۹FF33 ۹۹FF66 ۹۹FF99 ۹۹FFCC ۹۹FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

دقت داشته باشید که برای رنگ دهی به یک عامل با استفاده از کدهای مبنای ۱۶ حتما قبل از کد علامت # را قرار دهید. مثال زیر با استفاده از همین متد به تگ body رنگی را انتصاب میدهد.


<body bgcolor="#333300">

</body>

rgb :

کلمه RGB از حروف اول ۳ کلمه red , green , blue تشکیل میشود.در این متد رنگ مورد نظر از ترکیب همین ۳ رنگ قرمز، سبز و آبی ایجاد خواهد شد. برای تعیین رنگ به این روش باید از تابعی به نام RGB(red , green , blue) استفاده کنید. این تابع ۳ پارامتر که عددی بین ۰ تا ۲۵۵ میباشند را دریافت میکند .این ۳ پارامتر شدت ۳ رنگ قرمز ، سبز ، آبی را مشخص میکند.

مثال زیر نمونه ای از تعیین رنگ با متد RGB میباشد.


<body bgcolor=rgb(255,0,255)>

</body>

در آموزش بعد به کدنویسی بصورت tablebase و معایب آن میپردازیم.
با آنلاینر همراه شوید …

دیدگاه ها بسته شده اند.