۲۳ شهریور ۱۳۹۴ بدون نظر 624 بازدید

در این آموزش php، نحوه ی ساخت فیلدهای الزامی (required) در فرم های php و نمایش پیغام خطای مناسب آموزش داده خواهد شد.

فیلدهای الزامی در PHP

فیلدهای “نام”، “ایمیل” و “جنسیت” جزء فیلدهای الزامی هستند. این فیلدها در php نمی توانند خالی باشند و باید حتماً با یک مقدار تنظیم شوند.

قوانین اعتبارسنجی:

فیلدقوانین اعتبارسنجی
نامالزامی است. فقط باید شامل حروف الفبا و خط فاصله باشد.
ایمیلالزامی است. باید شامل فرمت صحیح ایمیل باشد (همراه با علامت @ و .)
وب سایتاختیاری است. اگر پر شد، باید شامل فرمت صحیح URL باشد.
توضیحاتاختیاری است. می تواند شامل چند خط متن باشد (textarea)
جنسیتالزامی است. یکی از دو مورد باید انتخاب شود.

در کد زیر، تعدادی متغیر جدید با نام های nameErr$ و emailErr$ و genderErr$ و websiteErr$ اضافه شده است. این متغیرهای خطا، متن خطای مورد نظر را برای فیلدهای الزامی php در خود نگه می دارند. ما همچنین برای هر متغیر POST_$ در php یک دستور if … else اضافه کرده ایم. این دستور شرطی، چک می کند که اگر متغیر POST_$ خالی است (با استفاده از تابع ()empty) یک متن خطای مناسب در متغیرهای خطا ذخیره می کند و اگر خالی نبود، مقدار برگشتی تابع ()test_input در متغیر متناظرش ذخیره می شود:


<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
{

if (empty($_POST["name"]))
{$nameErr = "Name is required";}
else
{$name = test_input($_POST["name"]);}

if (empty($_POST["email"]))
{$emailErr = "Email is required";}
else
{$email = test_input($_POST["email"]);}

if (empty($_POST["website"]))
{$website = "";}
else
{$website = test_input($_POST["website"]);}

if (empty($_POST["comment"]))
{$comment = "";}
else
{$comment = test_input($_POST["comment"]);}

if (empty($_POST["gender"]))
{$genderErr = "Gender is required";}
else
{$gender = test_input($_POST["gender"]);}
}
?>

نمایش متن خطا در PHP

در فرم HTML، باید یک اسکریپت PHP اضافه نمایید. که متن خطای مورد نظر را نمایش می دهد:


<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
.error {color: #FF0000;}
span{min-width: 200px;float: right;}
</style>
</head>
<body>

<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
{

if (empty($_POST["name"]))
{$nameErr = "وارد کردن نام الزامی است";}
else
{$name = test_input($_POST["name"]);}

if (empty($_POST["email"]))
{$emailErr = "وارد کردن ایمیل الزامی است";}
else
{$email = test_input($_POST["email"]);}

if (empty($_POST["website"]))
{$website = "";}
else
{$website = test_input($_POST["website"]);}

if (empty($_POST["comment"]))
{$comment = "";}
else
{$comment = test_input($_POST["comment"]);}

if (empty($_POST["gender"]) || $_GET["gender"]=="undefined")
{$genderErr = "انتخاب جنسیت الزامی سات";}
else
{$gender = test_input($_POST["gender"]);}

}

function test_input($data)
{
$data = trim($data);
$data = stripslashes($data);
$data = htmlspecialchars($data);
return $data;
}
?>
<h2>مثال اعتبارسنجی فرم ها در PHP</h2>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
<div>
<span>نام:</span><input type="text" name="name">
<span class="error">*</span>
</div>
<div>
<span>ایمیل:</span><input type="text" name="email">
<span class="error">*</span>
</div>
<div>
<span>وب سایت:</span><input type="text" name="website">
<span class="error"></span>
</div>
<div>
<span>توضیحات:</span><textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
<span class="error">*</span>
</div>
<div>
<span>جنسیت:</span>
<input type="radio" name="gender" value="female">زن
<input type="radio" name="gender" value="male">مرد
</div>
</div><input type="submit" name="submit" value="ارسال اطلاعات"></div>
</form>

<?php
if ($nameErr!="" || $emailErr!="" || $genderErr!="" || $websiteErr!="")
echo "<span style='color:red' >
$nameErr <br /> $emailErr <br /> $genderErr <br /> $websiteErr
</span>";
else
{
echo "<br /><h2>خروجی کدتان</h2>";
echo "نام :$name";
echo "<br />";
echo "ایمیل: $email";
echo "<br />";
echo "وب سایت: $website";
echo "<br />";
echo "توضیحات: $comment";
echo "<br />";
echo "جنسیت: $ender";
}
?>
</body>
</html>

نظرات کاربران (۰)