آموزش توابع php

توابع، الگوهای استاندارد و تعریف شده در زبان های برنامه نویسی و از جمله در php هستند که پس از دریافت مقادیری به عنوان ورودی، در خود، پردازش خاصی را انجام می دهند، حاصل این پردازش به عنوان خروجی در ادامه برنامه قابل استفاده است، در واقع توابع به جهت اجتناب از دوباره نویسی کدهای پرکاربرد، استفاده می شوند.

تعریف توابع در PHP

قدرت واقعی PHP در توابع آن است، در PHP بیش از ۱۰۰۰ تابع از قبل نوشته شده وجود دارد. یک تابع به وسیله صدا زدن آن اجرا خواهد شد، شما می توانید از هر جای صفحه آنرا صدا بزنید.

نحوه تعریف توابع در php:

[php]

function functionName()
{
code to be executed;
}

[/php]

توجه: برای نامگذاری توابع در php، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

  • اسامی توابع باید طوری انتخاب شوند که نام انتخاب شده معرفی کننده عملی باشد که تابع انجام می دهد.
  • نام تابع می تواند با حروف و یا علامت “_” شروع شود (با عدد نمی تواند شروع شود).

مثال: یک تابع ساده که با صدا زدن آن، نام من چاپ می شود:

[php]

<html>
<body>

<?php
function writeName()
{
echo "shams amir";
}

echo "My name is ";
writeName();
?>

</body>
</html>

[/php]

خروجی کد بالا:

My name is shams amir

ارسال پارامتر به توابع در php

یک پارامتر شبیه یک متغیر است، پارامترها بعد از نام تابع داخل پرانتز تعریف می شوند.

مثال۱: در مثال زیر با ارسال نام شخص به تابع، بعد از صدا زدن تابع، نام های مختلف با فامیلی یکسان چاپ می شود.

[php]

<html>
<body>

<?php
function writeName($fname)
{
echo $fname . " Ahmadi.<br />";
}

echo "My name is ";
writeName("Ali");
echo "My sister’s name is ";
writeName("Sara");
echo "My brother’s name is ";
writeName("Amir");
?>

</body>
</html>

[/php]

خروجی کد بالا:

My name is Ali Ahmadi.
My sister’s name is Sara Ahmadi.
My brother’s name is Amir Ahmadi.

مثال۲: تابع زیر دو پارامتر دارد.

[php]

<html>
<body>

<?php
function addNumbers($a , $b)
{
$sum = $a + $b;
echo $sum;
}

addNumbers(100,200);
؟>

</body>
</html>

[/php]

 خروجی کد بالا:

۳۰۰

نکته: بصورت پیش فرض پارامترهایی که به توابع ارسال می شوند، طوری هستند که در صورتی که در تابع تغییر کنند مقدار اصلی آنها تغییری نخواهد کرد و به همان صورت باقی خواهند ماند، اما اگر در تعریف تابع قبل از اسم متغیر از علامت “&” استفاده کنیم، این ویژگی تغییر می کند یعنی با تغییر یک متغیر در درون تابع، اصل متغیر هم تغییر خواهد نمود، به مثال زیر توجه کنید.

مثال:

[php]

<html>
<body>

<?php
function changeit(&$string)
{
echo "String is: " . $string . ‘<br />’;
$string="Learning PHP";
echo "String Changed to: " . $string . ‘<br />’;
}

$str="PLUS";
changeit($str);
echo $str;

?>

</body>
</html>

[/php]

خروجی کد بالا:

String is: PLUS
String Changed to: Learning PHP
Learning PHP

بازگرداندن یک مقدار توسط توابع در php

شما می توانید از دستور return برای بازگرداندن یک مقدار استفاده کنید، یعنی کافی است نتیجه را جلوی دستور return قرار دهید.

مثال:

[php]

<html>
<body>

<?php
function add($x,$y)
{
$total=$x+$y;
return $total;
}

echo "11 + 14 = " . add(11,14);
?>

</body>
</html>

[/php]

خروجی کد بالا:

۱۱ + ۱۴ = ۲۵

توابع از پیش تعریف شده:

در php بیش از ۵۳۰۰ تابع از پیش تعریف شده وجود دارد که البته برای اجرای آنها ممکن است در ورژن های مختلف برخی توابع وجود نداشته باشند و یا برای اجرای بعضی توابع احتیاج باشد تا extension خاصی نصب باشد.

توابع از پیش تعریف شده همانند توابعی که کاربر تعریف می کند اجرا می شوند.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments