۰۹ شهریور ۱۳۹۴ بدون نظر 962 بازدید

رشته ها، اعداد صحیح، اعداد با ممیز شناور، بولین، آرایه ها، اشیاء، تهی (NULL) انواع داده ها در php هستند که در این آموزش php به معرفی آن ها خواهیم پرداخت :

رشته ها در PHP

رشته، یک توالی از کاراکترهاست، مانند “!Hello onliner”


<?php
$x = "Hello onliner!";
echo $x;
echo "<br>";
$x = 'Hello onliner!';
echo $x;
?>

خروجی کد بالا:
Hello onliner!
Hello onliner!

هر متنی داخل کوتیشن، می تواند رشته باشد. می توانید از کوتیشن (‘) یا دابل کوتیشن (“) استفاده کنید.

اعداد صحیح در PHP

اعداد بدون ممیز در php، صحیح هستند.

قوانین اعداد صحیح:

  • یک عدد صحیح در php، حداقل باید یک رقم داشته باشد.
  • یک عدد صحیح در php، نمی تواند شامل کاما یا فاصله باشد.
  • یک عدد صحیح در php، نباید ممیز داشته باشد.
  • یک عدد صحیح در php، می تواند منفی یا مثبت باشد.
  • یک عدد صحیح در php، می تواند در سه فرمت مشخص شود: decimal (بر مبنای 10)، hexadecimal (بر مبنای 16 – با پیشوند 0x) و octal (بر مبنای 8 – با پیشوند 0)

فرمت های مختلف اعداد صحیح در php را میتوانید در مثال زیر مشاهده کنید. با استفاده از تابع ()var_dump، می توانید مقدار و نوع متغیر را مشخص نمایید:


<?php
$x = 1485;
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = -645; // negative number
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 0x8C; // hexadecimal number
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 047; // octal number
var_dump($x);
?>

خروجی کد بالا:
int(1485)
int(-645)
int(140)
int(39)

 داده های Boolean در PHP

مقدار داده های Boolean در php می تواند TRUE یا FALSE باشد.


$x=true;
$y=false;

اعداد با ممیز شناور در PHP

اعداد با ممیز شناور، اعدادی هستند که شامل یک ممیز هستند یا اعدادی که در قالب نماد ریاضی نشان داده می شوند.
در مثال زیر، اعداد اعشاری در فرمت های مختلف در php، نشان داده شده است. با استفاده از تابع ()var_dump، می توانید مقدار و نوع متغیر را مشخص نمایید:


<?php
$x = 10.365;
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 2.4e3;
var_dump($x);
echo "<br>";
$x = 8E-5;
var_dump($x);
?>

خروجی کد بالا:
float(10.365)
float(2400)
float(8.0E-5)

آرایه ها در PHP

آرایه ها انواع خاصی از متغیرها به حساب می آیند که می توانند چندین داده را در قالب یک نام ذخیره کنند.
در مثال زیر، ابتدا یک آرایه ایجاد شده و سپس با استفاده از تابع ()var_dump، مقدار و نوع هر سلول آرایه مشخص شده است:


<?php
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>

خروجی کد بالا:
array(3) { [0]=> string(5) “Volvo” [1]=> string(3) “BMW” [2]=> string(6) “Toyota” }

اشیاء (object) در PHP

یک شیء نوع داده ای است که هم داده ها و هم اطلاعات مربوط به نحوه پردازش آنها را ذخیره می کند.

ابتدا باید کلاس شیء معرفی شود، برای این کار، از کلمه کلیدی class استفاده می کنیم. یک کلاس، می تواند شامل چندین property و method باشد.

برای اینکه بتوانیم به property و methodهای یک کلاس دسترسی داشته باشیم، باید از آن کلاس یک نمونه بسازیم:


<?php
class My_class
{
public $name="Alireza";
function SayHello()
{
print "Hello My Name is $this->name";
}
}

$obj=new My_Class();
$obj->SayHello();
?>

خروجی کد بالا:
Hello My Name is Alireza

مقدار NULL در PHP

برای اینکه نشان دهیم یک متغیر مقدار ندارد میتوانیم از مقدار NULL، استفاده کنیم. NULL تنها مقدار ممکن از نوع داده NULL است.

مقدار NULL، خالی یا پر بودن یک متغیر را نشان می دهد.

نکته : در پایگاه داده بین NULL و رشته خالی تفاوت وجود دارد.

می توان متغیرها را با تنظیم مقدار NULL خالی کرد:


<?php
$x="Hello world!";
$x=null;
var_dump($x);
?>

خروجی کد بالا:
NULL

لطفا به این مطلب رای دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]