تگ های مدیا:

 تگ های چند رسانه ای در HTML 4.01:

تگتوضیحات
<applet>اپلت تعبیه شده را معرفی می کند.
<توصیه شده در HTML 4، اما نه در HTML5. یک شی را تعریف می کند.
<object>یک شی را تعریف می کند.
<param>تعریف یک پارامتر برای یک شی است.

صفات استاندارد:

صفتمقدارتوضیحاتDTD
classclassnameنام کلاس یک عنصر را مشخص می کند.
STF
dirrtl
ltr
تعیین جهت متن  برای محتوای  یک عنصرSTF
ididیک شناسه منحصر به فرد برای یک عنصر  رامشخص می کند.
STF
langlanguage_codeیک زبان کد برای محتوای در یک عنصر را مشخص می کند.
STF
stylestyle_definitionاستایل درون خطی برای یک عنصر را مشخص می کند.
STF
tabindexnumberسفارش زبانه در یک عنصر را مشخص می کند.
STF
titletextمشخص کننده اطلاعات بیشتر در مورد یک عنصرSTF
xml:langlanguage_codeیک زبان کد برای محتوای یک عنصر، در اسناد XHTML را مشخص می کند.STF

خواص رویدادها:

خواصمشخصهتوضیحاتDTD
onclickscriptاسکریپت  باکلیک بر روی ماوس اجرا می شود.
STF
ondblclickscriptاسکریپت  بادوبار کلیک کردن بر روی ماوس اجرا می شود.STF
onmousedownscriptاسکریپت هنگامیکه دکمه ماوس فشرده شوداجرا می شود STF
onmousemovescriptاسکریپت وقتی اشاره گر ماوس حرکت می کنداجرا می شود STF
onmouseoutscriptاسکریپت هنگامی که اشاره گر ماوس از یک عنصر خارج می شود اجرا می شودSTF
onmouseoverscriptاسکریپت  هنگامی که اشاره گر ماوس روی یک عنصرباشد اجرا می شودSTF
onmouseupscriptاسکریپت هنگامی که کلید ماوس رها می شود اجرا می شود STF
onkeydownscriptاسکریپت هنگامی که یک کلید فشار داده شده است اجرا می شود.STF
onkeypressscriptاسکریپت هنگامی اجرا می شود که یک کلید فشار داده شده ورها شده باشد.
STF
onkeyupscriptاسکریپت هنگامی اجرا می شود که کلیدرها شود.STF

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments