رشته ها در PHP

متغیرهای رشته ای در PHP

برای ذخیره مجموعه ای از کاراکترها در php از متغیرهای رشته ای استفاده می کنیم.

در این آموزش php، متداولترین توابعی که برای استفاده از رشته ها (String) در PHP استفاده می شود را نشان می دهیم.

بعد از ایجاد یک متغیر رشته ای (String Variable)،  می توانید آنرا تغییر دهید، یک رشته می تواند مستقیماً در یک تابع استفاده شود یا در یک متغیر ذخیره شود.

در کد PHP زیر کلمه “آنلاینر” را به یک متغیر رشته ای (String Variable) بنام TXT$ انتساب داده و سپس آنرا چاپ می کنیم:

[php]
<? php
$TXT = "آنلاینر";
echo $TXT;
?>
[/php]

خروجی کد بالا:
آنلاینر

در ادامه بعضی از توابع و عمل کننده هایی (Operators) که برای استفاده از رشته ها بکار می رود را معرفی میکنیم :

عمل کننده الحاق(نقطه)

در PHP تنها یک عمل کننده برای رشته ها وجود دارد و برای الحاق دو رشته بکار می رود، در کد زیر دو رشته “آنلاینر” و “آموزش طراحی وب سایت” به هم الحاق شده اند:

[php]
<? php
echo "آنلاینر" . " " . "آموزش طراحی وب سایت";
?>
[/php]

خروجی کد بالا:

آموزش طراحی وب سایت آنلاینر

تابع ()strlen

این تابع برای بازگرداندن طول یک رشته در php، استفاده می شود.

[php]
<?php
echo strlen("آنلاینر!");
echo "<br />"
echo strlen("onliner.ir");
?>
[/php]

خروجی کد بالا:

۱۵
۱۰

توجه: در خط اول مثال بالا، چون در رشته “!سلام” از کاراکترهای فارسی استفاده شده است و به ازای هر کاراکتر فارسی ۲ بیت فضا در نظر گرفته می شود، خروجی تابع ()strlen به ازای رشته مذکور ۹ خواهد شد. یعنی ۸ بیت برای رشته “سلام” و ۱ بیت برای کاراکتر “!” در نظر گرفته خواهد شد.

تابع ()strpos

این تابع برای پیدا کردن مکان یک کاراکتر یا یک کلمه در یک رشته در php، استفاده می شود.

[php]
<?php
echo strpos("onliner.ir","r");
?>
[/php]

خروجی کد بالا:

۶

توجه: همانطور که مشاهده می شود کاراکتر “r” در مکان ۶ یافت شد. توجه داشته باشید که اولین مکان در رشته از ۰ شروع می شود و نه ۱

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments