سلول های خالی و ایجاد padding برای سلول ها

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به Attribute ها در جداول پرداختیم.

در این مقاله قصد بررسی سلول های خالی و ایجاد padding برای سلول ها را داریم.

درین مقاله قصد بررسی نکاتی از جداول را داریم که مسلما در آینده برای شما مفید خواهد بود.

سلول های خالی:

اگر در جدولی ۴ سلول داشته باشیم و در ۳ سلول متنی قرار دهیم میبینیم که سلولی که در آن متنی قرار نگرفته بدون کادر خواهد بود و عملا برای آن هیچ سلولی نمایش داده نخواهد شد. برای رفع این مشکل میتوان از راه حل زیر استفاده کرد. در سلول خالی متن زیر را قرار دهید.

 

[html]</code>
<pre><table border="1" bgcolor="#ffcc99">
<tr>
<td>foo</td>
<td>bar</td>
</tr>
<tr>
<td>zap</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table></pre>
<code>[/html]

ایجاد فاصله در سلول ها padding

برای ایجاد حاشیه داخلی در سلول ها بطوریکه محتوای یک سلول از کادر به میزان معین فاصله بگیرد باید از صفت cellpadding استفاده کرد.

بعنوان مثال این جدول بدون حاشیه داخلی است.

ماهقیمت
فروردین$۱۰۰

و برای جدول زیر میزان حاشیه داخلی برابر با ۱۰ پیکسل قرار گرفته است.

ماهقیمت
فروردین$۱۰۰

[html]

<table border="1" cellpadding="10">
<tr>
<th>ماه</th>
<th>قیمت</th>
</tr>
<tr>
<td>فروردین</td>
<td>$100</td>
</tr>
</table>

[/html]

در آموزش بعد به کار با فریم ها میپردازیم.

با آنلاینر همراه شوید …

No Comments