رضا درودی ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ بدون نظر 1265 بازدید

ما در php تعدادی عملگر داریم که عبارتند از:

  1. عملگرهای ریاضی (Arithmetic operators)
  2. عملگرهای انتسابی (Assignment operators)
  3. عملگرهای مقایسه ای (Comparison operators)
  4. عملگرهای افزایشی/کاهشی (Increment/Decrement operators)
  5. عملگرهای منطقی (Logical operators)
  6. عملگرهای رشته ای (String operators)
  7. عملگرهای آرایه (Array operators)

عملگرهای ریاضی

عملگرهای ریاضی در php با مقادیر عددی استفاده می شود و اعمالی مانند جمع، تفریق، تقسیم و غیره را انجام می دهند.

عملگر نام مثال نتیجه
+ جمع $x + $y جمع دو مقدار $x و $y را بر میگرداند
تفریق $x – $y مقدار $y را از $x کم می کند
* ضرب $x * $y $x را ضرب در $y میکند
/ تقسیم $x / $y $x را تقسیم بر $y می کند
% باقیمانده $x % $y باقیمانده تقسیم $x بر $y را بر می گرداند

عملگرهای انتسابی

عملگرهای انتسابی در php برای درج یک مقدار در یک متغیر بکار می روند. ساده ترین عملگر انتسابی، عملگر “=” است که معنی آن اینست که مقداری که در سمت راست این عملگر قرار داده میشود، در متغیری که در سمت چپ آن قرار داده می شود، ذخیره میگردد. یعنی $x = 5 به این معنی است که مقدار 5 را در متغیر $x ذخیره می کند. سایر عملگرهای انتسابی در جدول زیر قابل مشاهده است.

توضیج برابر است با عملگر
مقدار سمت راست را در متغیر سمت چپ ذخیره میکند x = y x = y
متغیر سمت چپ را با مقدار سمت راست جمع زده و در متغیر سمت چپ ذخیره میکند x = x + y x += y
مقدار سمت راست را از متغیر سمت چپ کم کرده و نتیجه را در متغیر سمت چپ ذخیره میکند x = x – y x -= y
مقدار سمت راست را در متغیر سمت چپ ضرب کرده و نتیجه را در متغیر سمت چپ ذخیره میکند x = x * y x *= y
متغیر سمت چپ را بر مقدار سمت راست تقسیم کرده و نتیجه را در متغیر سمت چپ ذخیره میکند x = x / y x /= y
باقیمانده تقسیم متغیر سمت چپ بر مقدار سمت راست را در متغیر سمت چپ ذخیره میکند x = x % y x %= y

 

عملگرهای مقایسه ای

این نوع عملگرها برای مقایسه دو مقدار یا متغیر در php بکار می روند.

نتیجه مثال نام عملگر
اگر مقدار $x با $y برابر باشد مقدار true بر میگرداند $x == $y Equal ==
اگر هم مقدار و هم نوع داده ای $x با $y برابر باشد مقدار true بر می گرداند $x === $y Identical ===
اگر مقدار $x و $y برابر نباشد ، مقدار true بر می گرداند. $x != $y Not equal !=
اگر مقدار $x و $y برابر نباشد ، مقدار true بر می گرداند. $x <> $y Not equal <>
اگر هم مقدار و هم نوع داده ای $x با $y برابر نباشد مقدار true بر می گرداند $x !== $y Not identical !==
اگر $x بزرگتر از $y باشد مقدار true برمیگرداند $x > $y Greater than >
اگر $x کوچکتر از $y باشد مقدار true برمیگرداند $x < $y Less than <
اگر $x بزرگتر یا مساوی $y باشد مقدار true برمیگرداند $x >= $y Greater than or equal to >=
اگر $x کوچکتر یا مساوی $y باشد مقدار true برمیگرداند $x <= $y Less than or equal to <=

 

عملگرهای افزایشی/کاهشی

عملگرهای افزایشی و کاهشی برای افزایش و یا کاهش مقدار یک متغیر در هنگام اجرای برنامه در php بکار می روند.

توضیحات نام عملگر
ابتدا یک واحد به $x می افزاید سپس مقدار $x را بر میگرداند Pre-increment ++$x
ابتدا مقدار $x را برمی گرداند و سپس یک واحد به $x می افزاید Post-increment $x++
ابتدا یک واحد از $x می کاهد سپس مقدار $x را بر میگرداند Pre-decrement –$x
ابتدا مقدار $x را برمی گرداند و سپس یک واحد از $x می کاهد Post-decrement $x–

 

عملگرهای منطقی (Logical operators)

عملگرهای منطقی جهت ترکیب عبارات شرطی در php بکار می روند.

نتیجه مثال نام عملگر
اگر هردو $x و $y برابر true باشند، مقدار true بر میگرداند $x and $y And and
اگر یکی از $x یا $y برابر true باشند، مقدار true بر میگرداند $x or $y Or or
اگر یکی از$x یا $y (نه هر دو) برابر true باشند، مقدار true بر میگرداند $x xor $y Xor xor
اگر هردو $x و $y برابر true باشند، مقدار true بر میگرداند $x && $y And &&
اگر یکی از $x یا $y برابر true باشند، مقدار true بر میگرداند $x || $y Or ||
اگر $x برابر false باشد، true برمیگرداند !$x Not !

 

عملگرهای رشته ای (String operators)

دو عملگر در php برای رشته ها تعریف شده است:

نتیجه مثال نام عملگر
دو رشته را به هم می چسباند $txt1 . $txt2 Concatenation .
رشته دومی را به رشته اولی می چسباند و نتیجه را در رشته یک ذخیره میکند $txt1 .= $txt2 Concatenation assignment .=

 

عملگرهای آرایه (Array operators)

این بخش در درس مربوط به آرایه ها توضیح داده میشود.

در این جلسه از سلسله فیلم های آموزش برنامه نویسی php, مبحث عملگرها بطور کامل به همراه مثال در محیط برنامه نویسی آموزش داده میشود.

زمان این فیلم آموزشی 29 دقیقه و 52 ثانیه است.

جهت دانلود این بخش از فیلم های آموزش php بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

ثبت نام و دسترسی کامل به تمام فیلم ها و محتوای دوره مجازی آموزش PHP و MySQL

دسترسی سریع :

لطفا به این مطلب رای دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]