عملگرها در PHP

در PHP برای اعمال برخی تغییرات و یا بررسی مقادیر یک یا چند متغیر میتوانیم از عملگرها (Operators) استفاده کنیم. عملگرها مقداری را از متغیرها دریافت کرده و مقدار دیگری را به آنها اختصاص داده و یا نمایش میدهند.

عملگرها برای انجام عملیات و محاسبات روی مقادیر استفاده می شوند، در ادامه لیستی از عملگرهای مختلف که در PHP استفاده می شود، را ارائه میدهیم :

عملگرهای ریاضی (محاسبه) در php

این عملگرها، عملی را روی دو متغییر یا دو عدد انجام می دهند.

عملگرتوضیحاتمثالنتیجه
+جمعx=2
x+2
4
تفریقx=2
5-x
3
*ضربx=4
x*5
20
/تقسیم۱۵/۵
۵/۲
۳
۲.۵
%باقیمانده تقسیم۵%۲
۱۰%۸
۱۰%۲
۱
۲
۰
++افزایش به میزان یک واحدx=5
x++
x=6
کاهش به میزان یک واحدx=5
x–
x=4

عملگرهای انتسابی در php

عملگرمثالهم ارز با
=x=yx=y
+=x+=yx=x+y
-=x-=yx=x-y
*=x*=yx=x*y
/=x/=yx=x/y
.=x.=yx=x.y
%=x%=yx=x%y

عملگرهای مقایسه ای در php

این عملگرها، مقایسه ای بین دو متغییر انجام می دهند و نتیجه را به صورت true یا false برمی گردانند.

عملگرتوضیحاتمثال
==برابری۵==۸ returns false
!=نابرابری۵!=۸ returns true
>بزرگتر از۵>8 returns false
<کوچکتر از۵<8 returns true
>=بزرگتر یا مساوی با۵>=8 returns false
<=کوچکتر یا مساوی با۵<=8 returns true

عملگرهای منطقی در php

این عملگرها با مقدارهای true و false کار می کنند و آنها را با هم ادغام می کنند.

عملگرتوضیحاتمثال
&&andx=6
y=3(x < 10 && y > 1) returns true
||orx=6
y=3(x==5 || y==5) returns false
!notx=6
y=3!(x==y) returns true

عملگرهای رشته ای در php

در رشته ها تنها عملگری که استفاده می شود نقطه “.” می باشد که دو رشته را به همدیگر متصل می کند.

عملگرتوضیحاتمثال
.برای الحاق دو رشته استفاده می شود‘hello’.’world’
return ‘hello world’

عملگرهای بیتی در php

این عملگرها بر روی بیت های یک متغییر عملی را انجام میدهند و بیتها را به نسبت عملگر برمیگردانند. اگر متغییرها رشته هستند بر روی کدهای ASCII آنها عمل می کند.

عملگرتوضیحاتمثالنتیجه
~ not~$a;بیت هایی را برمی گرداند که در a$ نیستند.
& anda$ & $b;بیت هایی را برمی گرداند که هم در a$ و هم در b$ هستند.
| or$a | $b;بیت هایی را که در a$ یا در b$ هستند برمی گرداند.
^ xor$a ^$b;بیت هایی را برمی گرداند که در a$ یا در b$ هستند اما در هر دو نیستند.
>> شیفت به چپ$a << $b;بیت های a$ را به اندازه b$ تا به سمت چپ انتقال می دهد.
<< شیفت به راست$a >> $b;بیت های a$ را به اندازه b$ تا به سمت راست انتقال می دهد.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments