۱۲ دی ۱۳۹۰ بدون نظر 461 بازدید مطالب عمومی

HTML مقدماتی:

<html>
<head>
<title>عنوان در اینجا</title>
</head>
<body>
متن قابل مشاهده در اینجا...
</body>
</html>

عناصر تیتر:

<h1>بزرگترین تیتر</h1>
<h2> . . . </h2>
<h3> . . . </h3>
<h4> . . . </h4>
<h5> . . . </h5>
<h6>کوچکترین تیتر</h6>

عناصر متن:

<p>این یک پاراگراف است</p>
<br /> (قطع خط)
<hr /> (خط کش افقی)
<pre>این متن از پیش قالب بندی شده است</pre>

سبک های منطقی:

<em></em>
 <strong></strong>
 <code></code>

سبک های فیزیکی:

<b>متن پررنگ</b>
 <i>متن کج</i>

لینک ها:
لینک معمولی:

<a href="https://www.onliner.ir/">متن لینک در اینجا</a>

لینک تصویر :

<a href="http://www.example.com/"><img src"URL" alt="متن جایگزین عکس"/></a>

لینک ارسال نامه:

<a href="mailto:webmaster@example.com">ارسال ایمیل</a>

لیست نامرتب :

<ul>
   <li>آیتم</li>
   <li>آیتم</li>
 </ul>

لیست مرتب :

<ol>
   <li>اولین آیتم</li>
   <li>دومین آیتم</li>
 </ol>

لیست تعریفی:

<dl>
<dt>عبارت اول</dt>
<dd>تعریف</dd>
<dt>عبارت بعدی</dt>
<dd>تعریف</dd>
</dl>

جداول:

<table border="1">
<tr>
<th>عنوان جدول</th>
<th>عنوان جدول</th>
</tr>
<tr>
<td>متن</td>
<td>متن</td>
</tr>
</table>

IFRAME:

<iframe src="demo_iframe.htm"></iframe>

قاب ها:

<frameset cols="25%,75%">
<frame src="page1.htm" />
<frame src="page2.htm" />
</frameset>

فرم ها:

<form action="https://www.onliner.ir/test.asp" method="post/get">
<input type="text" name="email" size="40" maxlength="50" />
<input type="password" />
<input type="checkbox" checked="checked" />
<input type="radio" checked="checked" />
<input type="submit" value="Send" />
<input type="reset" />
<input type="hidden" />
<select>
<option>Apples</option>
<option selected="selected">Bananas</option>
<option>Cherries</option>
</select>
<textarea name="comment" rows="60" cols="20"></textarea>
</form>

موجودیت:
نوشتن   ;&lt   این را   >  چاپ میکند.
نوشتن ;&gt  این را  <   چاپ میکند.
توشتن  ;&#169 این را   ©  چاپ میکند.

لطفا به این مطلب رای دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]