معرفی جعبه ابزارها در فتوشاپ

به نام خدا

این قسمت می خواهیم با ابزارهای فتوشاپ شما را آشنا کنیم.

style=”display: inline;” title=”آشنایی با ابزارهای فتوشاپ” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolmoveselectphotoshop_thumb.jpg” alt=”آشنایی با ابزارهای فتوشاپ” width=”669″ height=”395″ />

همین طور که می بینید در سمت چپ در بخش جعبه ابزار فتوشاپ ابزارهای موجود که به صورت عمودی چیده شده اند با استفاده از خط های کوچکی از هم جدا شده اند که یک نوع دسته بندی را در جعبه  ابزار خود دارید.

style=”display: inline;” title=”جدا شدن ابزارها به وسیله ی یک خط کوچک” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolmoveselectlinephotoshop_thumb.jpg” alt=”جدا شدن ابزارها به وسیله ی یک خط کوچک” width=”672″ height=”397″ />

قسمت اول

از ۶ بخش تشکیل شده است که بعضی از آنها از یک خانواده تشکیل می شوند:

۱- حرف میانبر v ، Move می باشد.

style=”display: inline;” title=”ابزار move” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolmoveselectphotoshop1_thumb.jpg” alt=”ابزار move” width=”30″ height=”431″ />

– حرف میانبر ابزارهای زیر M می باشد.اگر بخواهید مثلا شکل بیضوی آن را انتخاب کنید Shift را نگه دارید و بعد حرف M را بزنید.

۲-Rectagular Marquee

   – Elliptical Marquee

   – Single Rom Marquee

   – Single column Marquee

style=”display: inline;” title=”elliptical marqueeابزار ” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolellipticalmarqueephotoshop1_thumb.jpg” alt=”elliptical marqueeابزار ” width=”33″ height=”470″ />

style=”display: inline;” title=”خانواده ی Marquee” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolellipticalmarqueephotoshop2_thumb.jpg” alt=”خانواده ی Marquee” width=”231″ height=”583″ />

– حرف میانبر ابزارهای زیر L می باشد:

۳- Lasso

  – polygonal Lasso

  – magnetic Lasso

style=”display: inline;” title=”lasso ابزار” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toollassophotoshop1_thumb.jpg” alt=”lasso ابزار” width=”35″ height=”499″ />

style=”display: inline;” title=” خانواده ی lasso” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toollassophotoshop2_thumb.jpg” alt=” خانواده ی lasso” width=”204″ height=”586″ />

– حرف میانبر ابزارهای زیر W می باشد:

۴- Quick Selection

  – Maqic Wand

style=”display: inline;” title=”ابزار Quick Selection” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolmaqicphotoshop1_thumb.jpg” alt=”ابزار Quick Selection” width=”32″ height=”456″ />

style=”display: inline;” title=”خانواده ی ابزارها” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolQuickSelectionphotoshop2_thumb.jpg” alt=”خانواده ی ابزارها” width=”201″ height=”577″ />

حرف میانبر ابزارهای زیر C می باشد:

۵- Crop

  – Silce

  – Silce Select

style=”display: inline;” title=” ابزار crop” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolcropphotoshop_thumb.jpg” alt=” ابزار crop” width=”33″ height=”470″ />

style=”display: inline;” title=”خانواده ی ابزار ها ۱″ src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolcropphotoshop2_thumb.jpg” alt=”خانواده ی ابزار ها ۱″ width=”180″ height=”583″ />

– حرف میانبر ابزارهای زیر I می باشد:

۶- Eyedropper

  – color Sampler

  – Ruler

  – Note

style=”display: inline;” title=”ابزار Eyedropper ” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolcolorsamplerphotoshop2_thumb.jpg” alt=”ابزار Eyedropper ” width=”31″ height=”440″ />

style=”display: inline;” title=”ابزار ” src=”https://onliner.ir/wp-content/uploads/2014/05/toolcolorsamplerphotoshop1_thumb.jpg” alt=”ابزار ” width=”189″ height=”582″ />

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments