موجودیت ها درHTML :

موجودیت هایHTML :
برخی از کاراکترها در اچ تی ام ال به صورت رزرو شده می باشد.
امکان استفاده از علامت کمتر (<) یا بزرگتر از  (>) در متن وجود ندارد, به این خاطر است که مرورگر  آنها را با تگ ها ترکیب می کند.
به واقع برای نمایش کاراکترهای رزرو شده ما باید موجودیت های کاراکتر را در سورس کد اچ تی ام ال استفاده کنیم.
به عنوان مثال:

[html]
&entity_name;
یا
&#entity_number;
[/html]

برای نمایش علامت کوچکتر ما باید بنویسیم:
;lt &یا
;۶۰&#
توجه
: از مزایای استفاده از نام موجودیت،به جای یک عدد، این است که شما می توانید نام راآسان تر به خاطر داشته باشید.
با این حال، عیب آن این است که ممکن است مرورگر  تمام نامهای موجود را پشتیبانی نکند.
فاصله بدون فضا (
Non-breaking Space) :
کاراکتر معمول مورداستفاده برای فاصله بدون فضا  nbsp& می باشد.
مرورگرها همیشه فاصله ها را در صفحات HTML حذف می کنند.
اگر شما ۱۰ فاصله در متن بنویسید، مرورگر، ۹ تا از آنها را قبل از نمایش ازصفحه حذف می کند . برای اضافه کردن فاصله در متنتان، شما می توانید از کاراکتر  ; nbsp& استفاده کنید.
توجه:
نام های کاراکتر به بزرگی و  کوچکی حروف حساس هستند!
کاراکتر های مفید:

نتیجهتوضیحاتنام موجودیتعدد موجودیت
فاصله بدون فضا;nbsp&;#160&
>کوچکتر از:lt&;#60&
<بزرگتر از;gt&;#62&
&آمپرسند;amp&;#38&
¢سنت;cent&;#162&
£پوند;pound&;#163&
¥ین;yen&;#165&
یورو;euro&;#8364&
§بخش;sect&;#167&
©کپی رایت;copy&;#169&
®علامت تجاری ثبت شده;reg&;#174&
علامت تجاری;trade&;#8482&

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments