Category Archives: طراحی سایت

embed کردن : video – sound – flash

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به بخش چهارم Event attribute در html پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی embed کردن : video –…
Continue reading

بخش چهارم Event attribute در html

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به بخش سوم Event attribute در html پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی بخش چهارم Event attribute در html …
Continue reading

بخش سوم Event attribute در html

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به بخش دوم Event attribute در html پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی بخش سوم Event attribute در html …
Continue reading

بخش دوم Event attribute در html

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به بخش اول Event attribute در html  پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی بخش دوم Event attribute در…
Continue reading

بخش اول Event attribute در html

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به اسکریپت ها و embed کردن عناصر - script  پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی Event attribute در…
Continue reading

اسکریپت ها و embed کردن عناصر – script

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به معرفی input- password, input-file, hidden fields , button, image button, label tag پرداختیم. در این مقاله قصد…
Continue reading

معرفی input- password, input-file, hidden fields , button, image button, label tag

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به معرفی کامل Checkbox, radio, select-option, textarea پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی معرفی input- password, input-file, hidden…
Continue reading

معرفی کامل Checkbox, radio, select-option, textarea

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به فرم ها در html پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی معرفی کامل Checkbox, radio, select-option, textarea را داریم.…
Continue reading

فرم ها در html

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به لیست های تودرتو به همراه لینکها و تصاویر پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی فرم ها…
Continue reading

لیست های تو در تو بهمراه لینکها و تصاویر

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی لیست های تو در تو بهمراه…
Continue reading

لیست های ترتیبی و غیر ترتیبی

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به لایه بندی و کار با div ها پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی لیست های ترتیبی و غیر…
Continue reading

لایه بندی و کار با div ها

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به کار با فریم ها پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی لایه بندی و کار با div  ها را…
Continue reading