Category Archives: طراحی سایت

کار با فریم ها

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به سلول های خالی و ایجاد padding برای سلول ها پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی کار با فریم…
Continue reading

سلول های خالی و ایجاد padding برای سلول ها

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به Attribute ها در جداول پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی سلول های خالی و ایجاد padding برای سلول…
Continue reading

ادغام سلول ها در HTML

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به کار با جدول ها - ایجاد پرداختیم. در این مقاله قصد ادغام سلول ها در HTML  را داریم.…
Continue reading

Attribute ها در جداول

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به ادغام سلول ها در HTML پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی Attribute ها در جداول  را داریم.…
Continue reading

کار با جدول ها – ایجاد

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به طراحی بدون جداول (table less) پرداختیم. در این مقاله قصد کار بیشتر با جداول را داریم.…
Continue reading

طراحی بدون جداول (table less)

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به کدنویسی بصورت tablebase پرداختیم. در این مقاله قصد معرفی طراحی بدون جداول (table less)   را داریم. DIV:…
Continue reading

کدنویسی بصورت tablebase

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به رنگ ها در html پرداختیم. در این مقاله قصد معرفی کدنویسی بصورت tablebase   را داریم. برای تعیین موقعیت…
Continue reading

رنگ ها در html

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به معرفی انواع فرمتهای رایج در وب پرداختیم. در این مقاله قصد معرفی رنگ ها در html   را داریم.…
Continue reading

معرفی انواع فرمتهای رایج در وب

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به مبحث لینک کردن تصاویر در html پرداختیم. در این مقاله قصد معرفی انواع فرمتهای رایج در وب  را داریم.…
Continue reading

سئو برای تصاویر SEO

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به مبحث صفت های رایج در IMG پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی سئو برای تصاویر  را داریم. قبل از…
Continue reading

لینک کردن تصاویر در html

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به مبحث سئو برای تصاویر SEO پرداختیم. در این مقاله قصد بررسی لینک کردن تصاویر در html  را داریم. برای…
Continue reading

صفت های رایج در IMG

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به مبحث معرفی تگ IMG پرداختیم. در این مقاله قصد صفت های رایج در IMG را داریم. در حالت…
Continue reading