نمایش لیستی تگ‌ها در وردپرس

این قظعه کد تگ‌های شما را به صورت لیست نامرتب در وردپرس نمایش می‌دهد.
[php]
<?
$tags = get_tags();
if ($tags) {
?><ul class="tags"><?
foreach ($tags as $tag) {
echo ‘<li><a href="’ . get_tag_link( $tag->term_id ) . ‘" title="’ . sprintf( __( "View all posts in %s" ), $tag->name ) . ‘" ‘ . ‘>’ . $tag->name.'</a></li>’;
}
?></ul><?
}
?>
[/php]

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments