Doctypes در html

در ادامه سلسله مطالب آموزش طراحی سایت، و در شاخه ی آموزش html، به بیان یکی از مسائل مفهومی در کدنویسی های html، یعنی همان مفهوم Doctype ها می پردازیم.

یک بیانیه DOCTYPE اشاره به قواعد زبان نشانه گذاری دارد،به گونه ای که مرورگرها محتوای صفحه خود را به درستی بارگزاری می کنند.
یک مثال از سند اچ تی ام ال با DOCTYPE HTML 4.01 انتقالی :

[html]
<!Doctype Html Public  "- //W3C// DTD  HTML 4.01 transitional//EN"
"https://www.onliner.ir/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>
<body>
The content of the document……
</body>
</html>
[/html]

Doctypes های مختلف در html

اعلان DOCTYPE ، یک تگ HTML نیست بلکه دستورالعملی است که به مرورگر وب خود می گوید در مورد چه نسخه ای از زبان نشانه گذاری صفحه نوشته شده است. اعلان DOCTYPE اشاره به تعریف نوع سند (DTD)دارد. DTD مشخص کننده قواعد زبان نشانه گذاری است، به طوری که مرورگرها محتوای صفحه خود را به درستی بارگزاری کنند.

اعلان DOCTYPE، اولین چیزی است که باید در یک سند اچ تی ام ال قبل از تگ html درج شود. توجه: همیشه DOCTYPEرا به صفحات خوداضافه کنید.این کمک می کند تا مرورگرها صفحه را به درستی اجرا کنند.

HTML 4.01 Strict

این DTD شامل همه عناصر و ویژگی های اچ تی ام ال می باشد ، اما عناصر نمایشی و یا توصیه شده را شامل نمی شود (مثل فونت و مرکز). فریم ست ها اجازه ندارند :

[html]
<! DOCTYPE HTML PUBLIC " -//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"https://www.onliner.ir/TR/html4/strict.dtd">
[/html]

HTML 4.01  انتقالی

این DTD شامل همه عناصر و ویژگی های های اچ تی ام ال ،که شامل عناصر ارایه شده و توصیه شده(مثل فونت ها) می باشد.
فریم ست ها اجازه ندارند :

[html]
<! DOCTYPE HTML PUBLIC " -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"https://www.onliner.ir/TR/html4/loose.dtd">
[/html]

قابهای HTML 4.01:
این DTD برابر HTML 4.01 انتقالی است  اما این اجازه را می دهد که از محتوای قابها استفاده کنید.

[html]
<! DOCTYPE HTML PUBLIC " -//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"https://www.onliner.ir/TR/html4/frameset.dtd">
[/html]

در طراحی سایت آنلاینر؛ طراحی ها همیشه مطالب با استانداردهای کنسرسیوم جهانی وب، انجام می شوند.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments