Event attribute

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به اسکریپت ها و embed کردن عناصر – script  پرداختیم.

در این مقاله قصد بررسی Event attribute را داریم.

صفات رویدادهای پنجره ای Window Event Attributes:

onafterprint : اسکریپت زمانی اجرا میشود که سند پرینت گرفته شود.
onbeforeprint : اسکریپت قبل از پرینت صفحه اجرا خواهد شد.
onerror : اسکریپت زمانی که خطایی رخ دهد اجرا خواهد شد.
onhaschange : کدهای اسکریپت با تغییر سند اجرا خواهند شد.
onload : باعث میشود تا زمانیکه صفحه بصورت کامل لود نشده است اسکریپت اجرا نشود.
onmessage : هنگام نمایش دادن یک پیغام باعث اجرای اسکریپت خواهد شد.
onoffline : اسکریپت در این رویداد زمانی اجرا میشود که سند صفحه وب در حال آفلاین شدن است.
ononline :در این رویداد اسکریپت زمانی اجرا میشود که صفحه وب آنلاین شود.
onpagehide : اسکریپت زمانی اجرا میشود که پنجره مخفی شود.
onpageshow : بر عکس رویداد قبل هنگامی که پنجره نمایش داده شود  اسکریپت اجرا میشود.
onpopstate :این رویداد زمانی اجرا میشود که پنجره های تاریخچه history تغییر داده شوند.
onredo : این رویداد زمانی اجرا میشود که یک عمل redo روی صفحه انجام شود.
onresize : اسکریپت های این رویداد زمانی اجرا میشوند که اندازه پنجره تغییر کند.
onundo :این رویداد زمانی اجرا میشود که یک عمل undo روی صفحه انجام شود.
onunload : هنگامی که یکی از صفحه های وب unload ویا پنجره مرور گر بسته شود.

صفات رویداد های فرمی Form Events

onblur : اسکریپت ها هنگامی که عامل مورد نظر فوکوس را از دست بدهد اجرا میشود.
onchange : در زمانیکه مقدار عامل مورد نظر تغییر کند اسکریپت اجرا میشود.
onfocus : اسکریپت ها هنگامی که روی عامل مورد نظر فوکوس شود اجرا میشود.
onformchange : این رویداد زمانی اتفاق می افتد که فرم تغییر کند.
onforminput : این رویداد نیز هنگامی که کاربر مقداری را در یکی از عامل های درون فرم وارد کند اتفاق می افتد.
oninput :هنگامی که عامل از کاربر مقداری را دریافت کند اسکریپت اجرا خواهد شد.
oninvalid :اسکریپت هنگامی که مقدار اشتباه وارد شود اجرا خواهد شد.
onreset : این رویداد زمانی اجرا خواهد شد که دکمه reset در فرم کلیک شود. نکته این رویداد در html5 پشتیبانی نمیشود.
onselect : زمانی که متنی در عامل مورد نظر انتخاب شود اسکریپت اجرا خواهد شد.
onsubmit : در این رویداد هنگامی که دکمه submit در فرم کلیک شود اجرا خواهد شد.

رویداد های کیبورد Keyboard Events

onkeydown : این رویداد زمانی اجرا میشود که دکمه ای از کیبورد پایین فشرده شود.
onkeypress :این رویداد نیز هنگامی که دکمه ای فشرده شود اجرا خواهد شد. نکته: این رویداد از رویداد قبلی زودتر اجرا خواهد شد.
onkeyup : و این رویداد نیز هنگامی که دکمه ای از کیبورد رها شود اجرا خواهد شد.

رویداد های موس Mouse Events

onclick : این رویداد زمانی اجرا میشود که روی عامل مورد نظر کلیک شود.
ondblclick :این رویداد زمانی اجرا میشود که روی عامل مورد نظر دابل کلیک شود.
ondrag :این رویداد زمانی اجرا میشود که عامل مورد نظر درگ شود.
ondragend :این رویداد در پایان عملیات درگ  اجرا میشود.
ondragenter :این رویداد زمانی اجرا میشود که عامل مورد نظر در مقصد معتبری درگ شود.
ondragleave :این رویداد زمانی اجرا میشود که عامل مورد نظر توسط درگ از مکان معتبر خود خارج شود.
ondragover :این رویداد زمانی اجرا میشود که عامل درگ شده وارد منطقه معتبر شود.
ondragstart :این رویداد زمانی اجرا میشود که عملیات درگ شروع شود.
ondrop :این رویداد زمانی اجرا میشود که عامل درگ شده رها شود.
onmousedown :این رویداد زمانی اجرا میشود که یکی از دکمه های موس پایین فشرده شود.
onmousemove :این رویداد زمانی اجرا میشود که موس حرکت داده شود.
onmouseout :این رویداد زمانی اجرا میشود که اشاره گر موس از محدوده عامل مورد نظر خارج شود.
onmouseover :این رویداد زمانی اجرا میشود که اشاره گر موس وارد محدوده عامل مورد نظر شود.
onmouseup :این رویداد زمانی اجرا میشود که یکی از دکمه های موس رها شود.
onmousewheel :این رویداد زمانی اجرا میشود که دکمه چرخشی موس چرخش داده شود.
onscroll :این رویداد زمانی اجرا میشود که در نوار اسکرول عامل مورد نظر اسکرول شود.

در آموزش بعد به embed کردن : video – sound – flash میپردازیم.

با آنلاینر همراه شوید …

No Comments