۱۶ بهمن ۱۳۹۰ بدون نظر 599 بازدید مطالب عمومی

XHTML  یک نسخه سختگیرانه تر با محدودیت های بیشتر نسبت به HTML است.
XHTML چیست؟
XHTML زبان نشانه گذاری ابر متن قابل گسترش می باشد.
XHTML مشابه به HTML 4.01 است .
XHTML  یک نسخه سختگیرانه تر با محدودیت های بیشتر نسبت به HTML است.
XHTMLدر HTML  به عنوان یک برنامه کاربردی XML تعریف شده است.
XHTML  توسط همه مرورگرهای اصلی پشتیبانی می شود.
چرا XHTML:
صفحات بسیاری در اینترنت حاویHTML “بد” هستند.
به عنوان مثال:

<html>
<head>
<title>This is bad HTML</title>
<body>
<h1>Bad HTML
<p>This is a paragraph
</body>

XML یک زبان نشانه گذاری است که در آن اسناد باید به درستی مشخص شده و به خوبی شکل گرفته باشند.
بازار امروز از فن آوری های مختلف مرورگر ها  تشکیل شده است. بعضی مرورگر ها بر روی کامپیوتر  و بعضی مرورگر ها بر روی گوشی های تلفن همراه و یا دیگر دستگاه های کوچک  اجرا می شوند.
بنابراین – با ترکیب نقاط قوت  HTML و XHTML،  XML  گسترش یافت .
مهم ترین تفاوت هابا  HTML:
عناصر XHTML  باید به درستی تو در تو شوند.
عناصر XHTML همیشه باید بسته شوند.
عناصر XHTML باید با حروف کوچک نوشته شوند.
اسناد XHTML باید یک عنصر ریشه داشته باشند.
که در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم
عناصر XHTML  باید به درستی تو در تو شوند:
این مثال اشتباه است:

<b><i>This text is bold and italic</b></i>
<ul>
   <li>Coffee</li>
   <li>Tea
     <ul>
       <li>Black tea</li>
       <li>Green tea</li>
     </ul>
   <li>Milk</li>
 </ul>

این مثال درست است:

<ul>
   <li>Coffee</li>
   <li>Tea
     <ul>
       <li>Black tea</li>
       <li>Green tea</li>
     </ul>
   </li>
   <li>Milk</li>
 </ul>

عناصر XHTML همیشه باید بسته شوند:
عناصر غیر خالی باید تگ پایانی داشته باشند.

این مثال اشتباه است:

<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph

این مثال درست است:

<p>This is a paragraph</p>
 <p>This is another paragraph</p>

عناصر خالی نیز باید بسته شود:
این مثال اشتباه است:

A break: <br>
 A horizontal rule: <hr>
 An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face">

این مثال درست است:

A break: <br />
 A horizontal rule: <hr />
 An image: <img src="happy.gif" alt="Happy face" />

عناصر XHTML باید با حروف کوچک نوشته شوند:
نام تگ و صفات باید به حروف کوچک باشند.
این مثال اشتباه است:

<BODY>
 <P>This is a paragraph</P>
 </BODY>

این مثال درست است:

<body>
 <p>This is a paragraph</p>
 </body>

اسناد XHTML باید یک عنصر ریشه داشته باشند:
همه عناصر XHTML باید تو در تو ودر عنصر ریشه(html) درج شوند.
عناصر فرزند باید و به درستی در داخل عنصر والد خود قرار گیرند.
ساختار بدین صورت است:

<html>
<head> ... </head>
<body> ... </body>
</html>
لطفا به این مطلب رای دهید
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]