برچسب: <span>آموزش</span>

برای ورود به فاز عملیاتی واکنش گرا کردن صفحات وب، بهتر است تا ابتدا کار را با تمرین ریسپانسیو کردن یک صفحه وب ساده شروع کنیم. صفحه ای که کمترین جزئیات نامربوط را داشته باشد و تنها تمرکز ما در ریسپانسیو کردن آن، بر روی مفاهیم و نکات مهم در واکنش گرایی باشد. زمان این […]